Ajuntament de Mollet del Vallès
  1. Què és un Pla Local de Joventut?
  2. Com és el nou procés participatiu per a fer el proper Pla Local de Joventut 2017-2020?
  3. Com puc participar del Pla Local de Joventut 2017-2020?

 

 

1. Què és un Pla Local de Joventut?

La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi pren forma amb el pla local de joventut. Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. Amb aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la formulació i gestió de les polítiques de joventut.

“Planificar significa pensar abans d’actuar, pensar amb mètode, de manera sistemàtica. La planificació és una eina per pensar i crear futur.” (Matus, C.).

En definitiva, els plans locals de joventut són la metodologia que permet respondre millor a les necessitats dels i les joves de cada territori, transformar una determinada situació, donat que ajuden a:

  • Conèixer allò sobre el què es vol intervenir: quin és el punt de partida? Quines són les causes? Què s’ha fet fins ara? Què facilita o dificulta generar canvis?
  • Decidir a partir del coneixement: sobre allò en què es vol intervenir i quins canvis s’espera assolir? Amb qui i com es vol intervenir?
  • Dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles actuacions que ens adrecin de manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir els canvis que s’hagin proposat.

La planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió i el reajustament constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. En tant que la planificació és un procés dinàmic, podem diferenciar unes fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació. I en tant que la planificació és una estratègia, cal implicar en la mesura del possible a tots els agents que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases de la planificació.

Com a eina de treball, la planificació ha de respondre a les circumstàncies pròpies de cada realitat, per a poder intervenir-hi i generar canvis positius i consistents. En aquest sentit, cada municipi ha de poder adaptar els procediments metodològics propis de cada etapa del pla a les prioritats polítiques, a les possibilitats tècniques i de recursos existents.

2. Com és el nou procés participatiu per a fer el proper Pla Local de Joventut 2017-2020?

La principal novetat metodològica d’aquesta edició és la de fer partícips als propis joves en l’avaluació de l’antic Pla i en el disseny del nou procés participatiu per a elaborar el nou Pla Local de Joventut

Es crearà un òrgan organitzatiu constituït principalment per joves de la ciutat anomenat GRUP MOTOR. Es constituirà amb un nombre aproximat de 10 joves amb edats compreses entres els 15 i els 29 anys i residents a Mollet del Vallès. El període de treball d’aquest GRUP serà de gener a juliol de 2017.

 

Els objectius del GRUP MOTOR són:

-          La realització de l’avaluació de l’antic Pla Local.

-          El diagnòstic de la realitat jove a Mollet del Vallès.

-          La proposta i disseny del procés de participació dels joves en el Nou Pla Local.

-          La redacció de la nova proposta de Pla Local de Joventut.

 

El GRUP MOTOR estarà constituït per:

-          Grup de joves (avaluadors interns)

-          Equip de direcció i suport tècnic (avaluadors externs)

-          Equip Tècnic-Responsable de l’Administració Local (avaluadors interns)

 

3. Com puc participar del Pla Local de Joventut?

Pots participar de dues maneres:

-          Forma part del GRUP MOTOR.

Els únics requisits excloents són tenir entre 15 i 29 anys, i viure a Mollet del Vallès. Tot i així, cal que valoris que es tracta d’un grup de treball i cal estar disposat/da a participar activament i a comprometre’s amb l’objectiu de crear aquest procés participatiu fins al seu final (de gener a juliol de 2017). Si estàs interessat/da cal que emplenis aquesta sol·licitud    (si no pots descarregar-la envia’ns un correu electrònic i te la fem arribar) i ens l’enviïs a l’adreça de correu joventut@molletvalles.cat (el període de sol·licituds és del 10 de novembre fins el 15 de desembre de 2016) o bé la portis al Centre Cívic de l’Era de dilluns a divendres de les 9 a les 21 h. En breu ens posarem en contacte amb els sol·licitants. També pots sol·licitar més informació a la mateixa adreça de correu o bé, al telèfon 93 570 09 08.

-          Participa de les dinàmiques del procés participatiu dissenyat pels joves del GRUP MOTOR.

Aquestes dinàmiques es faran públiques a mesura que el GRUP MOTOR les vagi dissenyant i organitzant.